Inhoud:

Ondernemingsgegevens: 2

Artikel 1: Algemene bepalingen. 2

Artikel 2: Prijs. 2

Artikel 3: Aanbod. 2

Artikel 4: betaal mogelijkheden. 3

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst 3

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud. 3

Artikel 7: Herroepingsrecht 4

Artikel 8: Garantie. 5

Artikel 9: Klantendienst 6

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling. 6

Artikel 11: Privacy. 6

11.1 Wat doen we met uw gegevens. 6

11.2 E-mail marketing. 6

11.3 Toestemming. 6

11.4 Toestemming intrekken. 7

11.5 Openbaarmaking. 7

11.6 One.com.. 7

11.7 Betaling. 7

11.8 Diensten van derden. 7

11.9 Links. 7

11.10 Beveiliging. 8

11.11 Minimumleeftijd voor toestemming. 8

Artikel 12: Gebruik van cookies. 8

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking. 8

Artikel 14: Wijziging voorwaarden. 9

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen. 9

Ondernemingsgegevens:

BV Welding & Industrialshop, BE 0775.385.534, Verbindingsstraat 121 9100 Sint-Niklaas
webwinkel@welding-industrialshop.be +32495842173
RPR Dendermonde afdeling Sint-Niklaas


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van welding & industrialshop een BV met maatschappelijke zetel te Verbindingsstraat 121 9100 Sint-Niklaas
, BTW BE 0775.385.534, RPR Dendermonde afdeling Sint-Niklaas
biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.


Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van welding-industrialshop.be moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door welding & industrialshop aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Welding & industrialshop niet. Welding & industrialshop is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Welding & industrialshop is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Welding & industrialshop. Welding & industrialshop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: betaal mogelijkheden

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen
·         via kredietkaart
·         via bankkaart
·         via overschrijving op rekeningnummer BE…
·         via masterkaart

Welding & industrialshop is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België
De levering gebeurt door eigen service
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. De leveringen worden alleen binnen België gedaan voor aan kopers buiten België zal er een extra toeslag gerekend worden.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Welding & industrialshop.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Welding & industrialshop was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Welding & industrialshop. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Welding & industrialshop te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Welding & industrialshop.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag
waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”;

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Welding & industrialshop te Verbindingsstraat 121, 9100 Sint-Niklaas. via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Welding & industrialshop heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Verbindingsstraat 121, 9100 Sint-Niklaas. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
“De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 25 EUR.”

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Welding & industrialshop zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Welding & industrialshop alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Welding & industrialshop op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Welding & industrialshop wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Welding & industrialshop geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Welding & industrialshop betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

·         dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst
·         de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Welding &                            industrialshop geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
·         de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
·         de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
·         de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan              de verzegeling na de levering is verbroken;
·         de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
·         overeenkomsten waarbij de Klant Welding & industrialshop specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te                    verrichten;
·         overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
·         de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking            tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
·         De geleverde producten beschadigt zijn door
·         Alleen normaal geprijsde artikelen komen voor terugbetaling in aanmerking. Afgeprijsde artikelen kunnen we jammer genoeg niet terugbetalen.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Welding & industrialshop klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Welding & industrialshop.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Welding & industrialshop zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Welding & industrialshop is bereikbaar op het telefoonnummer +32495842173, via e-mail op webwinkel@welding-industrialshop.be of per post op het volgende adres Verbindingsstraat 121, 9100 Sint-Niklaas. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Welding & industrialshop beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.Onverminderd het voorgaande behoudt Welding & industrialshop zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

11.1 Wat doen we met uw gegevens
Wanneer u iets in onze winkel koopt, als onderdeel van het aankoop- en verkoopproces, verzamelen we de persoonsgegevens die u ons verstrekt, zoals uw naam, adres en e-mailadres.Wanneer u in onze winkel rondkijkt, ontvangen we automatisch het IP-adres van uw computer en komen we meer te weten over uw browser en besturingssysteem.

11.2 E-mail marketing
Met uw toestemming kunnen we u e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.

11.3 Toestemming
Wanneer u ons persoonsgevens verstrekt bij voltooiing van een transactie, controle van uw creditcard, plaatsen van een order, regeling van een levering of retour van een aankoop, gaan we ervan uit dat u instemt met het verzamelen ervan en het gebruik voor die specifieke reden.

Indien we uw persoonsgegevens vragen voor een secundaire reden, zoals marketing, zullen we u ofwel direct om uw expliciete toestemming vragen, of u de kans bieden om te weigeren.

11.4 Toestemming intrekken
Indien u, na eerder ingestemd te hebben, u bedenkt, kunt u uw toestemming voor contact door ons, voor het verzamelen, gebruiken of bekendmaken van uw gegevens, op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via webwinkel@welding-industrialshop.be of door ons te schrijven op: welding-industrialshop.be, Sint-Niklaas, 9100, Verbindingsstraat 121, België

11.5 Openbaarmaking
Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken indien de wet ons daartoe verplicht of indien u onze Algemene Voorwaarden niet naleeft.

11.6 One.com
Onze winkel wordt gehost door One.com. Zij bieden ons het online e-commerce platform dat ons toelaat onze producten en diensten aan u te verkopen. Uw gegevens worden opgeslagen via de gegevensopslag en databases van One.com en de algemene One.com applicatie. Ze bewaren uw gegevens op een beveiligde server achter een firewall.

11.7 Betaling
Indien u kiest voor een direct payment gateway om uw aankoop te voltooien, dan kan onze gateway via derden uw creditcardgegevens voor dat doel gebruiken. Zie 3.8.

11.8 Diensten van derden
Derden waarop wij een beroep doen zullen uw gegevens alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover zij dat nodig hebben om de diensten die zij ons bieden, uit te voeren.

Bepaalde derde partijen die diensten aanbieden, zoals payment gateways en andere betaaldiensten, hebben hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij hen verplicht moeten verstrekken in verband met uw aankoopgerelateerde transactie. Voor deze aanbieders raden wij aan dat u hun privacybeleid leest zodat u begrijp in welke mate zij uw persoonsgegevens zullen verwerken.

U moet er vooral rekening mee houden dat bepaalde providers gevestigd zijn in of faciliteiten hebben die gevestigd zijn in een ander rechtsgebied dan het uwe of het onze. Indien u ervoor kiest om met een transactie door te gaan waarvoor de diensten van derden nodig zijn, dan kan uw informatie onderworpen worden aan de wetten van het/de rechtsgebied(en) waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden. Zodra u de website van de winkel verlaat of naar een website of toepassing van derden wordt geleid, bent u niet langer onderhevig aan dit privacybeleid of de algemene voorwaarden van onze website.

11.9 Links
Wanneer u in onze winkel op links klikt, kunt u weggeleid worden van onze site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacyhandelingen van andere sites en raden u aan om hun privacyverklaring te lezen.

11.10 Beveiliging
Om uw persoonsgegevens te beschermen nemen we de nodige voorzorgen en volgen we de beste praktijken uit de branche om ervoor te zorgen dat ze niet verloren raken, misbruikt, geopend, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd worden. Indien u ons uw creditcardgegevens verstrekt, wordt de informatie geëncrypteerd door middel van secure socket layer technologie (SSL) en bewaard met een AES-256 encryptie.

11.11 Minimumleeftijd voor toestemming
Door deze site te gebruiken verklaart u dat u minstens meerderjarig bent in uw staat of provincie van woonplaats, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie van woonplaats en dat u ons de toestemming heeft gegeven om een van uw minderjarige afhankelijken deze site te laten gebruiken.

Artikel 12: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.Het nalaten op gelijk welk moment door Welding & industrialshop om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Welding & industrialshop. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/